Green Onion Tofu
$3.00

Green Onion Tofu
$3.25

Fried Tofu
$2.40

Fried Tofu
$2.00

Fried Tofu
$2.00

Pork Tofu
$3.75

Lemon Grass Tofu
$3.25

Fresh Green Onion Tofu
$2.55

Fresh Tofu
$2.10

Shrimp Salad Roll $4.00

Veggie Salad Roll $3.50

Egg Rolls
$0.80 ea

Chả Lụa Chay
$11.00

Chả Huế
$2.50

Bánh Chưng
$2.75

Bánh Giò
$2.25

Bì Chay
$6.00

Mắm Thái Chay
$6.00

Bánh Cuốn
$5.50

Bánh Cuốn Thịt
$5.00

Bánh Bèo
$3.75

Xôi Gấc
$2.50

Xôi Đậu Phụng
$2.50

Xôi Khúc
$2.50

Xôi Đậu Đen
$2.50

Xôi Vò
$2.50

Xôi Gà
$3.25

Dessert

Coconut Jello
$2.25

Mixed Jello
$2.00

Tofu Pudding
$2.50

Green Cake
$1.75

Banana Pudding
$2.25

Mixed Pudding
$2.25

Three Color Pudding- Chè Ba Màu
3.75

Black Eye Pea Pudding
$2.25

Corn Pudding
$2.25

Taro Pudding
$2.25

Mung Bean Pudding
$2.25

Chè Trôi Nước
$2.25